A Koʻolau mai au… I am rooted in Koʻolau

Koʻolau Foundation Gallery